Algemene huurvoorwaarden

 • Tarieven zijn incl. BTW.
 • Verhuurprijzen zijn exclusief brandstof.
 • Geen kosten rijklaar maken.
 • Voertuig niet tijdig retour € 200,- extra kosten.
 • Aantal kilometers onbeperkt.
 • Voertuig niet schoon € 50,- extra kosten.
 • Inclusief WA verzekering (schade aan derden).
 • Het eigen risico verschilt per bus wanneer u schade veroorzaakt. Als u de fout heeft gemaakt, bent u verantwoordelijk voor het betalen van de schade.
 • Aftankservice € 15,- (bovenop de brandstofkosten). Levert u de auto niet met volle tank in dan maakt u automatisch gebruik van deze service en kunt u een factuur verwachten voor de benodigde brandstof plus de reeds vermelde servicekosten.
 • Administratiekosten bij bekeuringen € 15,- per beschikking.
 • Bij verhuur zijn altijd onze algemene voorwaarden en de in hel verhuurcontract bepaalde zaken van toepassing en na ondertekening ook aangenomen en gerespec­teerd.
 • In verband met de wet op de privacy hechten wij er belang aan u mee te delen dat alle verhuurvoertuigen zijn uitgerust met een Track & Trace systeem.
 • Bij onrechtmatig gebruik van een gehuurd voertuig, verstrekking naar derden en in beslagname door politie en/of openbaar ministerie van het voertuig. Zijn wij genoodzaakt hel dagtarief van hel voertuig tol hel moment van teruggave en eventuele dag derving door reparatie hel volledige bedrag over de periode van afwezigheid van het voertuig in rekening te brengen bij de huurder.
 • Onder invloed van drank, drugs of verdovende middelen, is het ten strengste VERBODEN onze voertuigen te besturen. Verzekeringstechnisch bent u niet GEDEKT en geheel financieel aansprakelijk voor alle onkosten/ schade / derving.
 • Bij schade door overbelading van het voertuig of laadklep (maximale toegestane gewicht 750 kilo) is de huurder geheel verantwoordelijk voor schade en de kosten voor reparatie.

Artikel 1

 1. De partijen verklaren het aantal kilometers, dat de teller als afgelegd aangeeft, als juist aanvaarden.
 2. Huurder gaat akkoord met de opgegeven resp. nog op te geven stand van de brandstoftank bij vertrek en terugkomst van het voertuig. Bij gebreke van een derge­lijke opgegeven stand bij vertrek wordt de brandstoftank als volledig gevuld bij vertrek aangemerkt. Dit één en ander laat onverlet het uitgangspunt dal het voertuig met een volledig gevulde brandstoftank in ontvangst is genomen en ook weer teruggeven dient te worden.

Artikel 2

 1. Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van hel voertuig, zoals brandstof, stalling en bandenreparaties, voor rekening van de huurder.
 2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van het voertuig en/of inzittenden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3

Reparaties aan het voertuig zonder toestemming van de verhuurder zijn voor reke­ning van de huurder.

Artikel 4

De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten.
Bij het vergeten, verliezen van de sleutel is huurder zelf verantwoordelijk voor vervanging en of de onkosten die hier door zijn ontstaan.
Bij afsluiten en vergeten van de sleutel is huurder zelf verantwoordelijk voor het oplossen en de onkosten die hierdoor zijn ontstaan.

Artikel 5

Al onze verhuur voertuigen zijn WA verzekerd en daarmee is schade aan eventuele derden gedekt. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot het voertuig geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk ge­noemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 6

 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het voertuig mel toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende ge­ volgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de WA-verzekering gedekt is.
 2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijnen waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedu­rende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen.
  Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij een eventuele boete wordt er altijd € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
 4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan het voertuig, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 7

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of bestuurder van het voertuig en opgetreden met betrekking tot het voertuig en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmid­dellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie procesverbaal van het voorval te !alen opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 7A

Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aan­sprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

 1. de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;
 2. de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dal het betre­den op eigen risico geschiedt;
 3. de schade is ontstaan mel goedvinden van en/of eigen schuld en/of roekeloosheid en/of nalatigheid en/of verwijtbaar handelen en/of onachtzaamheid en/of opzet en/of handelen in strijd met de geldende verkeersregels, tekens en verbod-, gebod- en aanwijsborden en/of handelen in strijd met de verkeerswetgeving en/of wetboek van strafrecht.
 4. het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
 5. het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toege­bracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
 6. de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voer­tuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;
 7. de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlamba­re, oxiderende of giftige stoffen.

Artikel 8

Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van het voertuig of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies van het voertuig met toebehoren of aan derden toege­bracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 9

Indien het voertuig per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening ge­bracht indien het voertuig niet binnen de 24 uur is teruggeven. Let op! Een dag be­gint om 08.30 uur ‘s ochtends en duurt tot 08.30 uur ‘s ochtends de volgende dag. (bijvoorbeeld: u huurt een voertuig voor 1 dag op een dinsdag dan gaat de huur altijd ‘s ochtends om 08.30 uur in ook als het voertuig later wordt opgehaald. En het voer­tuig kan tijdens de openingstijden op dinsdag al worden teruggebracht of op woens­dag morgen tot uiterlijk 08.30 uur ‘s ochtends.) U kunt dus niet zelf de te huren 24 uur bepalen.
Bij langer gebruik van het voertuig dan de van te voren overeengekomen periode gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht. Het is echter alleen toegestaan langer te huren na overleg met JH-Brabantverhuur. Dit in verband met andere reeds gemaakte reserveringen. Indien er verzuim wordt gegeven aan deze meld- c.q. overlegplicht wordt er zonder dat daar enige ingebrekestelling voor vereist is een boetebedrag gehanteerd van € 200,- per dag bovenop de normale huurprijs.

Artikel 10

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder gerechtelij­ke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het voertuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 11

Buitenlandse rit 100 km binnen een straal om Nederland € 250,- extra fee.

Aanvullende voorwaarden voor het huren van een personenauto

U dient vanaf heden de volgende documenten te overleggen :

 • Rijbewijs
 • Paspoort
 • Officieel document waarop adres en naam staan vermeld (belasting/energie leverancier/bank) niet ouder dan 3 weken
 • 1 cent pinnen
Whatsapp Chat
Stuur je bericht en wij nemen contact met je op.

JH-Brabantverhuur nieuwsbrief

Naam(Vereist)
Privacy(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
(c) 2024 jh-brabantverhuur.nl

Van 22 juli 2024 tot en met 12 augustus 2024 zijn wij gesloten